PhD Students

  • Xian Su (Fall 2019 - present)

  • Xiaodi Fan (Fall 2018 - present)

  • Pedro Soto (Fall 2018 - present)

Master Students

  • Ipsita Acharya (Spring 2018 – Summer 2018)

  • Zhongzhou Li (Summer 2018 – Fall 2018)

Visiting Scholars

  • Xiaomei Zhong (East China Jiao Tong University, April 2019 - April 2020)

  • Yan Wang (East China Jiao Tong University, April 2018 - April 2019)

Undergraduate Students and High School Students

  • Jesus Vento (M-DCPS Summer Youth Internship Program, 2018)

  • Christopher Del Rey (M-DCPS Summer Youth Internship Program, 2018)